kingfisher amit gefen

תחרות צילום ציפורים
ע"ש עמית גפן

מרכז הצפרות הישראלי בחברה להגנת הטבע

דף הבית

עמית גפן

 תקנון התחרות

זוכי תחרות 2010

זוכי תחרות 2009

זוכי תחרות 2008

תערוכת צילומים

 

     
                       

 תקנון תחרות צילום ציפורים ע"ש עמית גפן, 2012

נושא התחרות

 

לתחרות יוגשו צילומים של ציפורי בר שצולמו בישראל מאז נובמבר 2011.

לא יתקבלו צילומים של ציפורים בתוך קן, ציפורים בשבי, מינים פולשים או ציפורים במצוקה.

לא יתקבלו צילומים בהם הייתה פגיעה או הפרעה לציפורים או לבית גידולן.

כל הצילומים יישפטו בשלוש קטגוריות צילום: קטגוריה מקצוענית, קטגוריית חובבים, קטגוריית נוער.

הנושא הנבחר לשנה זו בקטגוריה המקצוענית בלבד הוא ציפורים בתעופה.

 

לוחות זמנים

 

הגשת העבודות תעשה עד ה- 15/11/2012.

השיפוט יתקיים במהלך חודש נובמבר 2012 .

הצגת הזוכים תעשה ביום העיון השנתי על ציפורים שייערך בתאריך 10 בדצמבר 2012 באוניברסיטת תל אביב.

שתים עשרה התמונות שיבחרו ע"י שופטי התחרות יוצגו בתערוכה במסגרת יום העיון השנתי.

הנהלת  התחרות (מרכז הצפרות הישראלי - להלן ההנהלה) שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התאריכים הנ"ל תוך הודעה לציבור המשתתפים באתר האינטרנט של התחרות.

 

פרסים לזוכים

 

פרס לזוכה בקטגוריה המקצוענית - חבילת אירוח זוגית מלאה למשך שבוע בפסטיבל הצפרות הבינלאומי באילת שייערך בתאריכים 13-20/3/2013. החבילה כוללת אירוח ברמת חצי פנסיון, השתתפות חופשית בכל פעילויות הפסטיבל
בסך 7000 ₪.

 

פרס לזוכה בקטגוריית החובבים - חבילת אירוח זוגית מלאה למשך סופשבוע בפסטיבל הצפרות הבינלאומי באילת שייערך בתאריכים 14-15/3/2013. החבילה כוללת אירוח ברמת חצי פנסיון, והשתתפות חופשית בכל פעילויות הפסטיבל
בסך 3000 ₪.

 

פרס לזוכה בקטגוריית הנוער – השתתפות חופשית ב- 12 סיורים של מרכז הצפרות הישראלי, לפי בחירת הזוכה, במהלך 2012 ו- 2013, בסך כ- 3000 ₪.

 

שיפוט

 

א. בקטגוריה המקצוענית ובקטגוריית הנוער הצילומים הזוכים ייבחרו ע"י צוות שופטים. צוות השופטים כולל שישה נציגים:

נציג משפחת גפן. נציג מרכז הצפרות הישראלי. נציג המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון. שני צלמי ציפורים מקצוענים בכירים. צלם טבע בכיר שאינו צלם ציפורים.

הזוכים ייקבעו בדיונים פנימיים של חבר השופטים, תוך בקרה של ההנהלה.

 

ב. בקטגוריית החובבים הצילום הזוכה ייבחר ע"י הקהל באתר Ynet, לפי התנאים שייקבעו ע"י הנהלת Ynet.

 

אופן ההשתתפות

 

א. קטגוריה מקצוענית

יש לשלוח את התמונה בשני קבצים:

1. קובץ דיגיטלי בפורמט RAW 

2. קובץ jpeg ברוחב 800 פיקסלים

 

ב. קטגוריית חובבים

יש לשלוח את התמונה כקובץ דיגיטלי בפורמט jpeg ברזולוציה מקסימלית.

 

ג. קטגוריית נוער

קטגוריה זו פתוחה למשתתפים שגילם מתחת ל- 18 שנים.

יש לשלוח את התמונה כקובץ דיגיטלי בפורמט jpeg ברזולוציה מקסימלית.

 

ד. הנחיות כלליות לכל הקטגוריות

 

כל משתתף ישלח צילום אחד בלבד.

הצילומים יוגשו ללא מסגור, ללא לוגו וללא כל ציון שם, כתובת או כל מידע אחר.

הצילומים יוגשו לאחר עריכה בסיסית בלבד (חיתוך לשם בניית קומפוזיציה, התאמת צבעים).

הצילומים לא יעברו עיבוד תמונה אגרסיבי, ובכלל זה הסרת פריטים, הדבקת פרטים, שינוי צבעים קיצוני).

שליחת הצילומים תתבצע מכאן. תהליך הגשת הצילום כולל מילוי פרטים על הצלם ועל הצילום. השלמת תהליך הגשת  הצילום מחייבת את מילוי טופס הפרטים במלואו.

בסיום תהליך הגשת הצילום תתקבל הודעת אישור המאשרת את קבלת הצילום לתחרות.

ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל לתחרות צילומים במקרה שלא יהיו באיכות או ברמה מספיקים.

ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי מרכז הצפרות הישראלי ועל עובדי המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון.

 

אחריות המשתתפים
 

מובהר בזאת כי ההנהלה לא תישא בכל אחריות, הן במישרין והן בעקיפין, בקשר עם תביעות כלשהן בגין הפרת זכויות יוצרים. לעניין זה כל משתתף ישא לבדו באחריות הישירה ו/או העקיפה לכל תביעה בגין הפרת זכויות היוצרים כאמור לעיל.

זכויות יוצרים

 

כל משתתף בתחרות מאשר בהשתתפותו כי הצילומים שנשלחו לתחרות הם פרי יצירתו האישית, וכי הוא בעל זכויות היוצרים הבלעדי על הצילום שהוגש לתחרות תחת שמו. ייתכן והזוכים בתחרות יתבקשו לספק הוכחות על בלעדיות הצילומים.

כל משתתף בתחרות הצילום מביע בזאת את הסכמתו לביצוע שימוש בצילומים שהוגשו לתחרות הצילום על ידי ההנהלה ביום התחרות. השימוש בתמונות המודפסות יעשה לצרכי התחרות ולהצגה בתערוכות, לפי שיקול ההנהלה.

ההנהלה ומרכז הצפרות הישראלי יוכלו להשתמש בקבצים הדיגיטליים המוקטנים בלבד של הצילומים לצורך הצגתם באתר האינטרנט של החברה להגנת הטבע או באתרי אינטרנט אחרים מטעמה או לכל מטרה אחרת מטעמה תוך ציון שם הצלם/ת ללא תמורת תשלום.

ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בצילומים הזוכים להכנת לוח שנה.

ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את הצילומים הזוכים במגזין צילום או בכל כלי תקשורת אחר לפי בחירתה, תוך ציון שם הצלם וללא תשלום.

 

ביטול התחרות

ההנהלה ומרכז הצפרות הישראלי שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את התחרות בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

 

הערה: כל הנאמר בתקנון זה נאמר בלשון זכר מטעמי נוחות ומתייחס לגברים ולנשים כאחד.